Dự án & xây dựng

Các dự án đã hoàn thiện:

1. Tên dự án: Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Thành phố Hà Nội – Dự án 2

Gói thầu: Cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét.

Tên công trình: Hệ thống thoát nước quanh Hồ Tây

– Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

– Địa điểm: Hà Nội

– Giá trị gói thầu: 120.000.000.000 VNĐ

– Thời gian thực hiện: 1.440 ngày

2. Tên dự án: Khoan khảo sát công trình Nhà ở cao tầng N0CT01, nhà hỗn hợp HH1, HH2, nhà thấp

tầng và nhà điều hành BQLDA (Gói thầu số 15) thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân

– Tên công trình: Nhà cao tầng N0CT01

– Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

– Địa điểm: Vinh – Nghệ An

– Giá trị gói thầu: 6.469.614.000

– Thời gian thực hiện: 60 Ngày

 

3. Tên dự án: Gói thầu số 4: Xây dựng hệ thống thu gom và 07 trạm bơm chuyển bậc thuộc dự án Xây dựng hạ

tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây

– Tên công trình: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải quanh Hồ Tây

– Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự án Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Xung Quanh Hồ Tây

– Địa điểm: Hồ Tây – Hà Nội

– Giá trị gói thầu: 21.540.000.000

– Thời gian thực hiện: 4 năm

 

4. Tên dự án: Cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Tân Dân – Gói thầu 1 – Toàn bộ phần xây

lắp

– Tên công trình: Xây lắp, nâng cấp trường Tiểu học Tân Dân.

– Chủ đầu tư: Tổng công ty XDNN và PTNT – Công ty TNHH một thành viên.

– Địa điểm: Sóc Sơn – Hà Nội

– Giá trị gói thầu: 6.365.000.000

– Thời gian thực hiện: 14 tháng.